info@synthesizerverhuur.nl

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Synthesizer Verhuur en een Wederpartij waarop Synthesizer Verhuur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met  Synthesizer Verhuur, voor de uitvoering waarvan door Synthesizer Verhuur derden dienen te worden betrokken.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Synthesizer Verhuur en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien Synthesizer Verhuur niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Synthesizer Verhuur in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven

ARTIKEL 3 CONTRACTSDUUR; LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST.

1.De overeenkomst tussen Synthesizer Verhuur en de Wederpartij wordt aangegaan voor de termijn zoals deze is aangegeven op de overeenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Synthesizer Verhuur gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Synthesizer Verhuur bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Synthesizer Verhuur op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Synthesizer Verhuur een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Synthesizer Verhuur gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Synthesizer Verhuur daardoor direct of indirect ontstaan.

ARTIKEL 4 AFGIFTE.

1.Indien de Wederpartij op de dag van afloop van de huurtermijn zijn verplichting tot teruggave der goederen niet nakomt is de Wederpartij voor iedere dag dat de teruggave uitblijft na de dag van afloop van de huurtermijn aan Synthesizer Verhuur verschuldigd de in artikel 2 bedoelde huurprijs, zulks onverminderd de aansprakelijkheid van de Wederpartij voor iedere verdere schade voortvloeiend uit het niet tijdig of niet behoorlijk teruggeven van de huurgoederen ongeacht de oorzaak van het niet tijdig of niet behoorlijk teruggeven.

ARTIKEL 5 ONTVANGST EN RECLAME.

1.Ook zonder in ontvangstneming door of namens Wederpartij heeft Synthesizer Verhuur  aan zijn verplichting tot afgifte van de huurgoederen in het overeengekomen aantal en overeengekomen staat voldaan indien hij de huurgoederen op de plaats van afgifte ter beschikking van de Wederpartij heeft gelaten. In dat geval worden de huurgoederen geacht in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat te zijn afgeleverd; bij verschil van mening over afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat rust op Wederpartij het uitdrukkelijke bewijs dat de huurgoederen niet in het overeengekomen aantal en overeengekomen staat zijn afgeleverd

ARTIKEL 6 TERUGGAVE.

1.Na afloop van de in de overeenkomst vermelde huurtermijn is Wederpartij verplicht tot teruggave der huurgoederen. Teruggave geschiedt in het aantal en de staat van in ontvangstneming en op de plaats van afgifte door de Synthesizer Verhuur tenzij voor wat dit laatste betreft uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Bij verschil van mening over teruggave dan wel terugname al dan niet in het juiste aantal en de goede staat rust op Wederpartij uitdrukkelijk het bewijs dat teruggave, zoals door partijen

overeengekomen, heeft plaatsgehad

ARTIKEL 7 ZORG & RISICO.

1. De huurgoederen zijn vanaf het moment van afgifte door Synthesizer Verhuur, danwel dat zij door Synthesizer Verhuur  ter beschikking van Wederpartij gelaten zijn, tot het moment dat zij door Showrent zijn teruggenomen volledig voor rekening en risico van de Wederpartij.

2. De Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de huurgoederen tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de huurgoederen gedurende de periode zoals omschreven in de huurovereenkomst. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de Wederpartij aan deze door Synthesizer Verhuur medegedeeld.

3. Alle bijkomende werken, waaronder begrepen het maken van veranderingen aan de huurgoederen zijn voor rekening van de Wederpartij, ook in geval deze bijkomende werken moeten worden verricht op grond van de overheidsvoorschriften of op last van de plaatselijke autoriteiten.

4. Wederpartij verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging, alles in de ruimste zin des woord, met betrekking tot de huurgoederen onmiddellijk aan Synthesizer Verhuur te melden en is gehouden de schade hoe ook genaamd, die daarvoor aan de zijde van Synthesizer Verhuur opkomt volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan, met dien verstande dat de schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen zelf ten hoogste de nieuwwaarde bedraagt.

ARTIKEL 8 ANNULERING.

1. Wederpartij is uitsluitend gemachtigd de huurovereenkomst te annuleren op voorwaarde dat hij Synthesizer Verhuur tenminste 72 uur voor de aanvang in de artikel 3 bedoelde huurtermijn hiervan schriftelijk in kennis stelt en mits Synthesizer Verhuur de huurgoederen niet reeds op het afleverings-adres heeft afgeleverd. Synthesizer Verhuur behoudt zich het recht voor de Wederpartij alsdan een boete in rekening te brengen van 25% van de overeengekomen huurprijs.

2. Indien de annulering plaatsvindt binnen 72 uur voor de aanvang van de in artikel 3 bedoelde huurtermijn is Synthesizer Verhuur gerechtigd een boete in rekening te brengen van 75% van de overeengekomen huurprijs.

ARTIKEL 9 BETALING EN INCASSOKOSTEN.

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Synthesizer Verhuur aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Synthesizer Verhuur aangegeven. Synthesizer Verhuur is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Synthesizer Verhuur heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Synthesizer Verhuur kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Synthesizer Verhuur kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Wederpartij, niet zijnde een natuurlijk persoon, is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Synthesizer Verhuur zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Synthesizer Verhuur.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Synthesizer Verhuur echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd

ARTIKEL 10 OVERMACHT EN OPSCHORTING. v05.02.2020 6

1. Indien de uitvoering van enige overeenkomst c.q. het uitvoeren van de werkzaamheden door Synthesizer Verhuur door overmacht wordt verhinderd, kan Synthesizer Verhuur ter keuze de uitvoering van datgene opschorten totdat bedoelde overmacht haar invloed niet langer doet gelden, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren, met dien verstande, dat na een aanvankelijk besluit tot opschorting alsnog tot (gedeeltelijke) annulering kan worden overgegaan, zonder dat Synthesizer Verhuur daarbij tot enige schadevergoeding is gehouden.

2. Indien Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem/haar uit enige op grond van deze algemene voorwaarden met Synthesizer Verhuur gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in het geval Wederpartij (1) in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn/haar faillissement is gedaan, (2) (voorlopige) surseance van betaling is aangevraagd, (3) executoriale beslaglegging wordt getroffen, (4) onder curatele of onder bewind wordt gesteld, (5) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, is Synthesizer Verhuur gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden of op te schorten, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.

3. Geen van de partijen is aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze overeenkomst – met uitzondering van de betalingsverplichtingen – die het gevolg is van oorlog, oproer, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbeving, embargo, materiaalgebrek, terrorisme of cyber-terrorisme, of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. In geval van dergelijke omstandigheden is de tekortschietende partij van de hierdoor verhinderde, belemmerde of vertraagde prestaties vrijgesteld tot het moment dat de overmachtssituatie is geëindigd.

ARTIKEL 11 ONTBINDING.

1. Synthesizer Verhuur is gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met Wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenminste in de volgende gevallen:

a. Wederpartij toerekenbaar tekortkomt in een van zijn verplichtingen, of in strijd handelt met een bepaling van deze algemene voorwaarden;

b. Wederpartij in staat van faillissement, surseance van betaling, of schuldsanering is, of een verzoek daartoe gedaan is;

c. Wederpartij tot boedelafstand overgaat, onder curatele wordt gesteld of beslag op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;

d. Wederpartij zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt of staakt;

e. Wederpartij overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn onderneming.

ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD.

1. Door Synthesizer Verhuur  geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren

2. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Synthesizer Verhuur veilig te stellen.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Synthesizer Verhuur daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Synthesizer Verhuur aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Synthesizer Verhuur is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Synthesizer Verhuur aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Synthesizer Verhuur toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Synthesizer Verhuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Synthesizer Verhuur partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Synthesizer Verhuur is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Synthesizer Verhuur het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Meer weten of meteen huren?
Neem contact op.

© 2021 Mountbatten & Co
Kvk 64077136

Bank NL46INGB0007003368
BTW NL0001492117B88

Algemene voorwaarden

Copyright © 2021  Synthesizer Verhuur